Beryar’s MK-3 Rifle*

Blaster RifleBeryar’s MK-3 Rifle

Similarity:

Visual

Auditory