Crowigo – Darth Malgus

  • Character: Crowigo of Darth Malgus
  • Sith Inquisitor: Sorcerer
  • Submitted by: Croweligo

The new Emperor!

ItemNameColor Matched? /TuningDye/Crystal Color(s)Source
HeadaaYesaaaa
Chestaaaaaa
HandsaaYesaaaa
WaistaaYesaaaa
LegsaaYesaaaa
FeetaaYesaaaa
WristsaaYesaaaa
WeaponUnstable Peacemaker's Lightsabrevolatilered-blackaa
Offhandaaaaaaaa